Betalingscondities

BELANGRIJK: Nubes Consult is een handelsnaam en wordt vertegenwoordigd door de bvba Graphic Solutions. Het is deze vennootschap waarmee u een zakenrelatie aangaat.

Leveren van producten en diensten in regie of volgens offerte

De normale betalingtermijn is binnen de dertig dagen na de factuurdatum in Euro, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-betaling of onvolledige betaling binnen de termijn van dertig dagen wordt de klant in gebreke gesteld wegens wanbetaling, zelfs stilzwijgend. Bij wanbetaling rekent Graphic Solutions bvba de klant een vertragingsrente aan van 1% per maand over het nog te vorderen bedrag, vermeerderd met een eenmalige administratiekosten vergoeding van 15% met een minimum van 50 Euro en vermeerderd met alle gerechtelijke, juridische en incasso kosten die het gevolg zijn van de wanbetaling van de klant. De vertragingsrente zal berekend worden vanaf de eenendertigste dag na de facturatie datum met een minimum van 50 Euro voor de eerste maand. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert. Bij de herinschakeling van wegens wanbetaling onderbroken internet diensten wordt een vergoeding van 50 Euro per heractivatie van een website of domein aangerekend. Betalingen van de klant aan Graphic Solutions bvba worden op het totale invorderbare saldo afgeboekt in de volgorde kosten, rente en vervolgens de facturen in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste facturen.

Leveren van producten en diensten in regie of volgens offerte

Alle internet gerelateerde diensten worden per jaar vooraf gefactureerd. Onze standaard hostingvoorwaarden zijn hier van toepassing bij onstentenis van specifieke hostingvoorwaarden. Deze zijn ter inzage en zijn gedeponeerd bij de rechtbank van koophandel. Graphic Solutions en haar klant(en) hebben het recht om eigen specifieke hostingvoorwaarden of eigen specifieke ASP-overeenkomst met hieraan gekoppeld een SLA overeenkomst overeen te komen. Deze treden slechts in voege indien zij schriftelijk door beide partijen zijn geaccepteerd.

Graphic Solutions bvba
Zonnelaan 51
9870 Zulte
BELGIUM

BTW: BE 0444.079.361

IBAN: BE91 4682 2361 5176
BIC: KREDBEBB

Koen Van den Bossche
+ 32 (0) 495 26 27 81

info@grapsol.be