Verkoopsvoorwaarden

BELANGRIJK: Nubes Consult is een handelsnaam en wordt vertegenwoordigd door de bvba Graphic Solutions. Het is deze vennootschap waarmee u een zakenrelatie aangaat.

Algemene voorwaarden  Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Graphic Solutions bvba

1.1

De hierna volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden, inbegrepen hosting- en betalingsvoorwaarden, zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Graphic Solutions bvba, Zonnelaan  51, B-9870, Zulte, België, hierna genoemd Graphic Solutions bvba, en haar klanten betreffende de levering van producten en/of diensten. De klant erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoop- en leverings- voorwaarden van Graphic Solutions bvba prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de klant.

 

1.2

De overeenkomst tussen de klant en Graphic Solutions bvba komt tot stand door acceptatie van de offerte van Graphic Solutions bvba door de klant, hetzij door het tekenen en retour zenden van de offerte, hetzij door stilzwijgende acceptatie van de offerte, hetzij door acceptatie van de factuur. Bij stilzwijgende acceptatie volstaat een eenvoudige bevestiging van de overeenkomst door Graphic Solutions bvba naar de klant, hetzij per post, hetzij per fax, hetzij per elektronische post. Zowel bij stilzwijgende als bij acceptatie van de factuur is de overeenkomst daarmee rechtsgeldig, tenzij de klant binnen een periode van twee weken na ontvangst van de bevestiging of factuur bezwaar indient door middel van een aangetekend schrijven. De opzegging door de klant van jaarlijks hernieuwbare overeenkomsten zoals ASP diensten, webhosting en domeinnaam registratie dient ten minste drie maanden voor het begin van een nieuwe termijn schriftelijk te gebeuren.


1.3

De overeenkomst is een volledige weergave van alle afspraken die beide partijen schriftelijk hebben gemaakt. Indien één of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Het is de klant niet toegestaan producten en diensten van Graphic Solutions bvba of delen hiervan aan derden te lenen, verhuren, leasen, verkopen of anderszins ter beschikking te stellen tenzij dit schriftelijk tussen de klant en Graphic Solutions bvba overeengekomen is.


1.4.

Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders bepaald.


1.5

De verkoop- en leveringsvoorwaarden van Graphic Solutions bvba zijn geldig voor overeenkomsten in België en in het buitenland tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant aanvaardt tevens dat de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het '.be'-domein beheerd door DNS BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS BE, die ontstaan is door de registratie aanvraag. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS. De klant verbindt zich ertoe om Graphic Solutions bvba te vrijwaren tegen iedere vordering, in of buiten rechte, betreffende de producten en diensten die Graphic Solutions bvba of DNS BE aanbieden en betreffende iedere schadevergoeding die derden zouden kunnen eisen.


2.1

Graphic Solutions bvba garandeert de klant dat de overeengekomen kwalitatieve en kwantitatieve objectieven gerespecteerd zullen worden, tenzij zij daar door aantoonbaar tekortschieten van de klant of door de klant aangestelde derden niet toe in staat was.


2.2

Graphic Solutions bvba en haar klant(en) hebben beiden het recht om wijzigingen in de aangegane overeenkomst voor te stellen. Deze wijzigingen treden slechts in voege indien zij schriftelijk door beide partijen geaccepteerd zijn. De klant kan hieraan geen retrospectieve rechten ontlenen.


 3.1

Alle aangeleverde data die door de klant toegevoegd wordt aan de aan hem terbeschikking gestelde databanken en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens worden door Graphic Solutions bvba aanvaard als intellectueel eigendom van de klant. Deze gegevens worden niet ter beschikking van derden gesteld. Op aanvraag van de klant kunnen deze data ten allen tijden terug ter beschikking wordt gesteld aan de klant onder de vorm van een leesbaar gestructureerd bestand.


3.2

Alle door Graphic Solutions bvba ontwikkelde ontwerpen, proces beschrijvingen, databankstructuren, softwarecode, selectie en analyse methodieken blijven het exclusief eigendom van Graphic Solutions bvba, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanpassing van de bovenstaande gegevens naar de noden van de klant houdt NIET in dat het intellectueel eigendom overgaat op de klant. De klant is gehouden alle bovenvermelde gegevens die in zijn bezit zijn op het moment van ontbinding van de overeenkomst te vernietigen en een schriftelijk bewijs, afgegeven door een wederzijds geaccepteerde derde partij, te leveren van definitieve verwijdering van deze gegevens uit alle archieven, databanken en andere opslagmedia in zijn bedrijf. Bij overtreding van dit beding in de overeenkomst betaalt de klant aan Graphic Solutions bvba een boete van 7.000,- Euro voor elke kalenderdag dat hij in gebreke blijft om dit beding na te leven. Deze boete laat alle rechten van Graphic Solutions bvba onverlet om een separate betaling te eisen voor het gebruik van gegevens en methoden die haar intellectueel eigendom zijn.


3.3

Graphic Solutions bvba verbindt zich ertoe data van de klant niet te wijzigen of te vernietigen zonder voorafgaande toestemming van de klant, tenzij na ontbinding van de overeenkomst. Graphic Solutions bvba is niet verplicht tot back up van data van de klant, tenzij dit expliciet schriftelijk werd overeengekomen in het kader van een back up contract of SLA overeenkomst.


3.4

De geleverde producten en diensten van Graphic Solutions bvba mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten en bepalingen zoals uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden, inclusief die uitgevaardigd door buitenlandse en supranationale overheden. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Graphic Solutions bvba geen enkele aansprakelijkheid draagt voor het handelen van de klant op het internet en vrijwaart Graphic Solutions bvba voor enig strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk gevolg hiervan.


3.5

Graphic Solutions bvba is niet aansprakelijk voor enige overtreding van de klant ten aanzien van het copyright, intellectueel eigendom, beeldrecht, licenties of patenten van derden en soortgelijke vergrijpen tegen het burgerlijk recht of strafrecht in België of het buitenland, wat betreft materiaal in de ruimste zin van het woord (zoals software, beeldmateriaal, teksten, animaties, geluidsmateriaal) dat door de klant aan Graphic Solutions bvba werd aangeleverd om te verwerken in de producten en/of diensten van Graphic Solutions bvba. De volledige verantwoordelijkheid voor de betaling aan derden van enigerlei vergoeding die hiermee verband houdt ligt bij de klant.


4.1

Bij ontoereikende uitvoering van de overeenkomst door Graphic Solutions bvba dient de klant Graphic Solutions bvba in gebreke te stellen door middel van een aangetekend schrijven met een gespecificeerde motivatie van de ingebrekestelling in de Nederlandse taal binnen de vijf werkdagen na oplevering. Graphic Solutions bvba kan ten allen tijde de ontbinding van de overeenkomst, zoals voorzien in 4.3, inroepen.


4.2

Indien de ontoereikende uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt werd door aantoonbaar tekortschieten van de klant en/of door haar aangestelde derden, zoals door het niet of te laat aanleveren of goedkeuren van teksten, ontwerpen, illustraties, data voor de opvulling van de aan de klant terbeschikking gestelde databanken, selectiecriteria, scripts of andere gegevens in om het eender welke vorm of formaat, behoudt Graphic Solutions bvba zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn te eisen, waarbij de betalingsverplichting van de klant ook bij onvolledige levering van diensten of producten onverlet blijft.


4.3

Graphic Solutions bvba behoudt zich het recht voor, eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien de uitvoering van de overeenkomst niet langer als haalbaar en redelijk binnen een normale bedrijfsvoering beschouwd kan worden, zulks ter beoordeling van Graphic Solutions bvba. Indien hiervoor een schadevergoeding door Graphic Solutions bvba betaald moet worden aan de klant, kan deze niet meer bedragen dan 50% van de aan Graphic Solutions bvba te betalen vergoeding bij uitvoering van de overeenkomst of in het geval van hostingcontracten van onbepaalde duur, de vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst gedurende het laatste volledig kwartaal voorafgaand aan de datum van de ontbinding van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid voor het bewijzen van de schade veroorzaakt door ontbinding van de overeenkomst ligt bij de klant. Bij ontbinding van de overeenkomst worden eventueel betaalde voorschotten niet terugbetaald.


4.4

Graphic Solutions bvba is niet aansprakelijk voor enigerlei schade en gevolgschade veroorzaakt door wanprestatie van Graphic Solutions bvba als gevolg van overmacht, waaronder begrepen natuurrampen, oorlog, oproer, terrorisme, epidemieën, stroomuitval of stroomstoring, technische defecten, faillissement of wanprestatie van derden, waaronder begrepen leveranciers van Graphic Solutions bvba, brand, vandalisme, bedrijfsongevallen, ziekte, staking, belemmerende maatregelen van enige overheid of enige andere omstandigheid waarvan de oorzaak buiten de invloed van Graphic Solutions bvba ligt.

 

4.5

De overeenkomst tussen Graphic Solutions bvba en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten. Geschillen voorvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Graphic Solutions bvba haar vestiging heeft.4.6. 

Graphic Solutions bvba heeft het recht de bedrijfsnaam van de klant of de geleverde prestatie voor de klant als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.


5.1

Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats onder één of meer van de volgende voorwaarden:

a. Het verstrijken van de overeengekomen datum van beëindiging van de overeenkomst.

b. Bij wanbetaling door de klant (zie ook 6. Betalingsvoorwaarden).

c. Bij gerede twijfel aan de kredietwaardigheid van de klant, zulks ter beoordeling van Graphic Solutions bvba.

d. Onder omstandigheden als genoemd in 4.3. De ontbinding van de overeenkomst laat enige vordering van Graphic Solutions bvba op de klant ter dekking van de kosten van reeds verrichte diensten en leveringen onverlet.


6.1.

Graphic Solutions heeft het recht om bij wanbetaling zonder schriftelijke ingebrekestelling alle internetdiensten aan de klant te onderbreken totdat de achterstallige bedragen volledig zijn aangezuiverd.


6.2.

De normale betalingtermijn is binnen de dertig dagen na de factuurdatum in Euro, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-betaling of onvolledige betaling binnen de termijn van dertig dagen wordt de klant in gebreke gesteld wegens wanbetaling, zelfs stilzwijgend. Bij wanbetaling rekent Graphic Solutions bvba de klant een vertragingsrente aan van 1% per maand over het nog te vorderen bedrag, vermeerderd met een eenmalige administratiekosten vergoeding van 15% met een minimum van 50 Euro en vermeerderd met alle gerechtelijke, juridische en incasso kosten die het gevolg zijn van de wanbetaling van de klant. De vertragingsrente zal berekend worden vanaf de eenendertigste dag na de facturatie datum met een minimum van 50 Euro voor de eerste maand. Indien er een korting werd toegestaan, vervalt deze automatisch indien de klant de betalingsvoorwaarden niet respecteert. Bij de herinschakeling van wegens wanbetaling onderbroken internet diensten wordt een vergoeding van 50 Euro per heractivatie van een website of domein aangerekend. Betalingen van de klant aan Graphic Solutions bvba worden op het totale invorderbare saldo afgeboekt in de volgorde kosten, rente en vervolgens de facturen in chronologische volgorde, te beginnen met de oudste facturen.


6.3

Alle internet gerelateerde diensten worden per jaar vooraf gefactureerd. Onze standaard hostingvoorwaarden zijn hier van toepassing bij onstentenis van specifieke hostingvoorwaarden. Deze zijn ter inzage en zijn gedeponeerd bij de rechtbank van koophandel. Graphic Solutions en haar klant(en) hebben het recht om eigen specifieke hostingvoorwaarden of eigen specifieke ASP-overeenkomst met hieraan gekoppeld een SLA overeenkomst overeen te komen. Deze treden slechts in voege indien zij schriftelijk door beide partijen zijn geaccepteerd.